COVB

Serveis a particulars

Queixes i reclamacions

El COVB posa a disposició de qualsevol persona usuària de serveis de medicina veterinària la possibilitat de presentar una queixa davant l'actuació d'un veterinari col·legiat.

En cas que un usuari de serveis de medicina veterinària vulgui posar una denúncia a un veterinari col·legiat, ha de presentar la reclamació per escrit i ha de fer constar les següents dades:

  • Nom, cognoms, fotocopia del DNI, signatura, adreça completa, telèfon del denunciant o denunciants, correu electrònic i fotocòpia de la cartilla sanitària de l’animal.
  • Sempre que sigui possible, detallar les dades d’identificació de la persona que pogués ser responsable de la suposada infracció.
  • Descripció detallada dels fets que originen la denúncia, amb la data en què s’ha comés els fetsde la comissió dels fets.

La documentació s’ha adreçar a:

Comitè de Deontologia

Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona

Av. República Argentina, 25

08023 Barcelona

 

COMITÈ DE DEONTOLOGIA

El Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB) compta amb un Comitè de Deontologia, l’objectiu del qual és vetllar per la bona praxi i l’ètica professional, i protegir els interessos dels usuaris de la medicina veterinària.

El Comitè analitza les denúncies rebudes i, en cas que sigui necessari, proposa un protocol d’actuació, amb les recomanacions professionals a tenir en compte davant d’una determinada situació clínica.

Les seves actuacions es regeixen pels Estatuts del COVB (DOGC de 23/11/2009), per les Normes Deontològiques Comuns a la Professió Veterinària Catalana aprovades pel Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC) i PER la normativa reguladora de la professió veterinària i l’administrativa d’aplicació. Està constituït per 10 veterinaris col·legiats i dos suplents.

Documents adjunts

Document adjunt