COVB

Serveis a veterinaris

Com col·legiar-se?

A continuació trobaràs tota la informació necessària per a formar part del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB). Fes clic a l’opció que millor descrigui la teva situació o les teves necessitats:

 • Veterinaris exercents
  • Primeres col·legiacions
  • Segones col·legiacions
  • Veterinaris procedents d’altres col·legis
  • Veterinaris de fora de la Unió Europea
  • Veterinaris comunitaris (Unió Europea)
  • Quotes
  • Responsabilitat Civil Professional
 • Veterinaris no exercents

 

I. VETERINARIS EXERCENTS

Són aquelles persones en possessió del títol que habilita per a l’exercici de la veterinària que es volen incorporar al Col·legi per exercir aquesta professió, bé per compte propi, bé per compte aliè.

PRIMERES COL·LEGIACIONS

Documentació necessària:

 • Títol o resguard del títol de la llicenciatura de Veterinària. En el cas de presentar el resguard, caldrà que estigui compulsat per la universitat on s’han cursat els estudis.
 • Fotocòpia del DNI.
 • Fotografia de tipus carnet.
 • Sol·licitud de col·legiació i qüestionari. Descarregar
 • Instància. Descarregar
 • Declaració de no incompatibilitat. Descarregar doc. 1 i Descarregar doc. 2
 • Domiciliació bancària. Descarregar
 • Responsabilitat Civil Professional. Descarregar
 • Sol·licitud d’alta al Consejo General de Colegios Veterinarios de España. Descarregar
 • Sol·licitud d’assegurança de vida (opcional) Descarregar

Segons la modalitat d’exercici professional, també haurà de presentar els següents documents:

 1. Treballador per compte propi:
  • Fotocòpia de l’alta censal: Tramitació a l’oficina de l’Agència Tributària a la qual pertanyi el veterinari, segons el domicili de l’alta (no és obligatori presentar la fotocòpia de l’alta censal, però sí el document que justifiqui la seva tramitació a Hisenda).
  • Fotocòpia de l’alta al R.E.T.A. (Règim Especial de Treballadors Autònoms).
 2. Treballador per compte alièaliè:
  • Fotocòpia del contracte laboral com a veterinari.
 3. Veterinari al servei de l’Administració:
  • Fotocòpia del vincle contractual amb l’Administració (funcionari, personal laboral, etc.).

* Primeres col·legiacions: la pòlissa de Responsabilitat Civil Professional entra en vigor l’endemà de l’aprovació de la col·legiació del seu titular per part de la Junta de Govern de Col·legiació, a la seva reunió mensual.

SEGONES COL·LEGIACIONS

Documentació necessària:

Segons la modalitat d’exercici professional, també haurà de presentar els següents documents:

 1. Treballador per compte propi:
  • Fotocòpia de l’alta censal: Tramitació a l’oficina de l’Agència Tributària a la qual pertanyi el veterinari, segons el domicili de l’alta (no és obligatori presentar la fotocòpia de l’alta censal, però sí el document que justifiqui la seva tramitació a Hisenda).
  • Fotocòpia de l’alta al R.E.T.A. (Règim Especial de Treballadors Autònoms).
 2. Treballador per compte alièaliè:
  • Fotocòpia del contracte laboral com a veterinari.
 3. Veterinari al servei de l’Administració:
  • Fotocòpia del vincle contractual amb l’Administració (funcionari, personal laboral, etc.).

Es conservarà el número de col·legiat.

* Reingressos: La pòlissa de Responsabilitat Civil Professional entra en vigor l’endemà de l’aprovació de la col·legiació del seu titular per part de la Junta de Govern de Col·legiació, a la seva reunió mensual.

VETERINARIS PROCEDENTS D’ALTRES COL·LEGIS

Documentació necessària:

 • Certificat de col·legiació del col·legi de procedència en el qual es faci constar que s’està al corrent dels pagaments i que no tenen cap nota desfavorable.
 • Fotocòpia del DNI.
 • Fotografia de tipus carnet.
 • Sol·licitud de col·legiació i qüestionari. Descarregar
 • Instància. Descarregar
 • Declaració de no incompatibilitat. Descarregar doc. 1 i Descarregar doc. 2
 • Domiciliació bancària. Descarregar
 • Responsabilitat Civil Professional. Descarregar
 • Sol·licitud d’alta al Consejo General de Colegios Veterinarios de España. Descarregar
 • Sol·licitud d’assegurança de vida (opcional). Descarregar

Segons la modalitat d’exercici professional, també haurà de presentar els següents documents:

 1. Treballador per compte propi:
  • Fotocòpia de l’alta censal: Tramitació a l’oficina de l’Agència Tributària a la qual pertanyi el veterinari, segons el domicili de l’alta (no és obligatori presentar la fotocòpia de l’alta censal, però sí el document que justifiqui la seva tramitació a Hisenda).
  • Fotocòpia de l’alta al R.E.T.A. (Règim Especial de Treballadors Autònoms).
 2. Treballador per compte alièaliè:
  • Fotocòpia del contracte laboral com a veterinari.
 3. Veterinari al servei de l’Administració:
  • Fotocòpia del vincle contractual amb l’Administració (funcionari, personal laboral, etc.).

* Primeres col·legiacions: la pòlissa de Responsabilitat Civil Professional entra en vigor l’endemà de l’aprovació de la col·legiació del seu titular per part de la Junta de Govern de Col·legiació, a la seva reunió mensual.

VETERINARIS DE FORA DE LA UNIÓ EUROPEA

Documentació necessària:

 • Títol de Veterinària reconegut i homologat per la Subdirección General de Títulos, Convalidaciones y Homologaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (Paseo del Prado, 28 Madrid).
 • Fotocòpia del permís de treball per a l’exercici de la professió veterinària i de la targeta de residència.
 • Fotocòpia del passaport o del document d’identificació com a estranger (NIE), o fotocòpia compulsada.
 • Fotografia de tipus carnet.
 • Sol·licitud de col·legiació i qüestionari. Descarregar
 • Instància. Descarregar
 • Declaració d’incompatibilitat. Descarregar doc. 1 i Descarregar doc. 2
 • Domiciliació bancària. Descarregar
 • Responsabilitat Civil Professional. Descarregar
 • Sol·licitud d’alta al Consejo General de Colegios Veterinarios de España. Descarregar
 • Sol·licitud d’assegurança de vida (opcional). Descarregar

Segons la modalitat d’exercici professional, també haurà de presentar els següents documents:

 1. Treballador per compte propi:
  • Fotocòpia de l’alta censal: Tramitació a l’oficina de l’Agència Tributària a la qual pertanyi el veterinari, segons el domicili de l’alta (no és obligatori presentar la fotocòpia de l’alta censal, però sí el document que justifiqui la seva tramitació a Hisenda).
  • Fotocòpia de l’alta al R.E.T.A. (Règim Especial de Treballadors Autònoms).
 2. Treballador per compte alièaliè:
  • Fotocòpia del contracte laboral com a veterinari.
 3. Veterinari al servei de l’Administració:
  • Fotocòpia del vincle contractual amb l’Administració (funcionari, personal laboral, etc.).

* Primeres col·legiacions: la pòlissa de Responsabilitat Civil Professional entra en vigor l’endemà de l’aprovació de la col·legiació del seu titular per part de la Junta de Govern de Col·legiació, a la seva reunió mensual.VETERINARIS COMUNITARIS (UNIÓ EUROPEA)

Abans de col·legiar-se, és necessari que les persones interessades s’adrecin a la Delegació del Ministeri d’Educació i Ciències a Barcelona (Carrer Bergara, 12), per tal d’acreditar el títol, on hauran de presentar la següent documentació:

 • Fotocòpia del títol de veterinària.
 • Títol original.
 • Traducció del títol al castellà.

Documentació necessària:

 • Resolució de la sol·licitud de reconeixement del títol per la Delegació del Ministeri d’Educació i Ciències.
 • El certificat, traduït al castellà, del col·legi de procedència assegurant que està al corrent dels pagaments.
 • Fotocòpia del DNI.
 • Fotografia de tipus carnet.
 • Sol·licitud de col·legiació i qüestionari.Descarregar
 • Instància. Descarregar
 • Declaració de no incompatibilitat. Descarregar doc 1 i Descarregar doc. 2
 • Domiciliació bancària. Descarregar
 • Responsabilitat Civil Professional. Descarregar
 • Sol·licitud d’alta al Consejo General de Colegios Veterinarios de España. Descarregar
 • Sol·licitud d’assegurança de vida (opcional). Descarregar

Segons la modalitat d’exercici professional, també haurà de presentar els següents documents:

 1. Treballador per compte propi:
  • Fotocòpia de l’alta censal: Tramitació a l’oficina de l’Agència Tributària a la qual pertanyi el veterinari, segons el domicili de l’alta (no és obligatori presentar la fotocòpia de l’alta censal, però sí el document que justifiqui la seva tramitació a Hisenda).
  • Fotocòpia de l’alta al R.E.T.A. (Règim Especial de Treballadors Autònoms).
 2. Treballador per compte alièaliè:
  • Fotocòpia del contracte laboral com a veterinari.
 3. Veterinari al servei de l’Administració:
  • Fotocòpia del vincle contractual amb l’Administració (funcionari, personal laboral, etc.).

* Primeres col·legiacions: la pòlissa de Responsabilitat Civil Professional entra en vigor l’endemà de l’aprovació de la col·legiació del seu titular per part de la Junta de Govern de Col·legiació, a la seva reunió mensual.

 

QUOTES PER ALS VETERINARIS EXERCENTS

Concepte Preu
Col·legiació 100 €
Quota col·legial (anual) 49 €
Assegurança de Responsabilitat Civil 9,20 €*
Quota del Consejo General de Colegios Veterinarios de España 20,53 €
Defuncions 3 €
Assegurança de vida Preu variable (**)

* L’Assegurança de Responsabilitat Civil és obligatòria pels veterinaris exercents.

** L’assegurança de vida és opcional.

Per a més informació sobre col·legiacions, pot contactar amb el COVB a través del correu electrònic (covb@covb.cat) o per telèfon (93211 24 66)

RESPONSABILITAT CIVIL PROFESSIONAL

Els veterinaris exercents tenen l’obligació de tenir una assegurança que cobreixi els riscos de responsabilitat en què puguin incórrer derivats de l’exercici de la professió.

* Noves altes col·legiats: l’inici de la pòlissa de Responsabilitat Civil Professional tindrà lloc a partir de l’endemà que tingui lloc l’acord mensual de la Junta de Govern de la col·legiació.

 

II. VETERINARIS NO EXERCENTS

Són aquelles persones en possessió del títol que habilita per a l’exercici de la Veterinària. S’incorporen al Col·legi sense la pretensió d’exercir professionalment, per gaudir d’alguns dels drets dels col·legiats que no tenen a veure amb la pràctica professional.

Han d’aportar els mateixos documents que els veterinaris exercents, excepte els següents:

 • Declaració de no incompatibilitat.
 • Documents que acreditin el compliment de la legalitat en cada modalitat d’exercici.

No han d’emplenar la casella del domicili professional dels formularis ,ni pagar l’Assegurança de Responsabilitat Civil.

Cuidem dels teus